1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en opdrachten aan Privacy Protection Europe (hierna: PPE). De personen die door PPE zijn gemachtigd namens haar opdrachten te aanvaarden, worden hierna ook aangeduid als “partner”.

1.2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan PPE en niet aan enige aan PPE verbonden persoon te zijn gegeven. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

1.3. De toepasselijkheid en werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder “verbonden persoon” worden begrepen: de werknemers, de adviseurs, de samenwerkingspartners, de eigenaren van PPE.

1.4. Niet alleen PPE maar ook iedere aan PPE verbonden persoon kan op deze algemen voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemen titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.

1.5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Grondslag offertes

2.1. Offertes en plannen van aanpak van PPE zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is vertrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. PPE zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

 1. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

3.1. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door PPE geschiedt uitsluitend na onderling overleg.

 1. Werknemers

4.1. PPE kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging in het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met PPE plaatsvinden.

4.2. Opdrachtgever zal noch tijdens de uitvoering van de opdracht noch binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van PPE in dienst nemen of met deze werknemers over indiensttreding onderhandelen, tenzij hierover overeenstemming is bereikt met PPE.

 1. Honorarium en kosten

5.1. Het honorarium dat door PPE in verband met de opdracht in rekening wordt gebracht zal tussen PPE en opdrachtgever worden overeengekomen. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen.

5.2. De door PPE ten behoeve van opdrachtgever betaalde kosten zullen seperaat in rekening worden gebracht. Onder die kosten zijn onder meer inbegrepen reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals secretariaatskosten, verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie,  kopieerkosten en documentvervaardiging) wordt een door PPE vast te stellen percentage van het honorarium in rekening gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.

5.3. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die PPE noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

 1. Betalingsvoorwaarden

6.1. Het honorarium en de kosten zoals in artikel 5 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen worden maandelijks bij (voorschot) declaratie in rekening gebracht. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. De factuurdatum moet worden beschouwd als een fatale termijn.

6.2. Betaling door de opdrachtgever geschiedt zonder verrekening of opschorting.

6.3. Indien de opdracht is vertrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel beschreven.

 1. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

7.1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voorvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien PPE op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever worden vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van PPE.

 1. Intellectuele Eigendom

8.1. Documenten, ideeën, gegevens, modellen, technieken, instrumenten, geschriften, waaronder ook software, producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of andere informatie die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van PPE. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van PPE. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 1. Vertrouwelijkheid

9.1. Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie waarmee zij bij de uitvoering van een opdracht in aanraking komen. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle materialen (waaronder methoden, apparatuur/programmatuur), documenten, ideeën, gegevens, producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of andere informatie. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien door een der partijen als zodaning is aangeduid.

 1. Aansprakelijkheid

10.1. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van PPE leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door PPE afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd. Onder een gebeurtenis wordt eveneens verstaan een nalaten.

10.2. Indien PPE aansprakelijk is voor deschade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid berperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) van PPE in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijk eigen risico.

10.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij PPE meldt.

10.4. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart na verloop van één (1) jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met PPE als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

10.5. Indien PPE een niet aan haar verbonden persoon (derde) bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is PPE jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten die door de verbonden persoon worden gemaakt.

10.6. Indien PPE in verband met de uitvoering van de opdracht van een opdrachtgever wordt aangesproken door derden, vrijwaart opdrachtgever PPE voor en tegen alle aansprakelijkstellingen, kosten, de kosten van verweer daaronder begrepen en schadevergoedingen.

10.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en vergoedingsrechten gelden ook voor iedere aan PPE verbonden persoon, in het verleden verbonden personen en rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel van de verbonden personen. De verbonden personen kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

 1. Wwft

11.1. PPE is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door PPE een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zo nodig zijn toestemming te geven.

 1. Toepasselijk recht

12.1. Op deze algemene voorwaarden en de rechtsverhouding tussen PPE en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

12.2. De geschillen welke tussen PPE en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door PPE met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten doe daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht middels een procedure van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Heemstede, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat PPE zich jegens opdrachtgever op dit beding heeft beroepen schriftelijk te kennen geeft te kiezen voor beslechting door de bevoegde Nederlandse rechter. Een en ander laat het recht van partijen om te allen tijde te kiezen voor de rechtsgang middels de bevoegde Nederlandse rechter onverlet.

 

PPE is gevestigd in Overloon en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 20092416.