Select Page

Privacy Accountability Services and Solutions

Afspraken maken, afspraken houden

Module Overzicht

PASS is modulair opgebouwd waardoor per module de relevante functies bij elkaar het juiste overzicht bieden. Hierdoor weet u exact waar u welke gegevens kunt registreren.

l

Licentie gegevens

Ketenmanagement

Privacy Desk

i

Documenten

Compliance

}

Tijdregistratie

Verwerkingen

Licentie gegevens

Zoals in ieder informatiesysteem worden stamgegevens vastgelegd. In PASS doen we dit in de Licentie module. De module heeft gegevens over de licentie zelf en daarnaast worden de verbonden entiteiten vastgelegd. Denk hierbij aan de organisatiestructuur, afdelingen, verwerkers etc.

Privacy Desk

De Privacy Desk biedt een ticket systeem voor het afhandelen van
vragen en verzoeken op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Deze module bestaat verder uit het wettelijk verplichte
incidentenregister en is er de mogelijkheid tot het registreren van
technische en organisatorische maatregelen welke zijn genomen
om de persoonsgegevens in de organisatie te beschermen.

Compliance

In de compliance module is een Privacy Framework te vinden, dit framework vertaald de wettelijke bepalingen uit de AVG naar richtlijnen waaraan de organisatie moet voldoen. Deze module biedt tevens de mogelijkheid om het (privacy-)beleid, procedures, audits en assessments daaromtrent vast te leggen.

Verwerkingen

In de module verwerkingen is het verplichte verwerkingenregister
opgenomen. Verder biedt deze module de mogelijkheid tot het registreren van toestemmingen en verzoeken van de betrokkenen
(klanten, werknemers, burgers, patiënten etc.)

Ketenmanagement

De AVG Suite is ontwikkeld op de Ciao! Engine, dit platform biedt de mogelijkheid om een workflow te definiëren omtrent de diverse procedures die bij de bescherming van persoonsgegevens noodzakelijk  zijn, bijvoorbeeld het afhandelen van datalekken of verzoeken van betrokkenen. Ciao! bewaakt dat de diverse stakeholders, zowel intern als extern zich aan de afspraken houden.

Documenten beheer

De organisatie zal te maken krijgen met diverse documenten (verwerkersovereenkomsten, toestemmingenformulieren, schriftelijke verzoeken etc.), deze documenten kunnen middels deze module in de privacyboekhouding worden geregistreerd en bijgehouden. Vervolgens kunnen de documenten aan de relevante registers worden gekoppeld. In deze module zijn verder relevante wetteksten ten aanzien van persoonsgegevens terug te vinden. Denk hierbij aan sectorale wetgeving als WGBO, WMO, Jeugdwet enzovoort, handig als men bijvoorbeeld de wettelijke bewaartermijn moet vaststellen of na wil lezen of er een wettelijke verplichting is om persoonsgegevens te verwerken.

Tijdregistratie

Natuurlijk wilt u overzicht houden in wat privacy en gegevensbescherming voor uw organisatie aan tijd (en dus geld) kost. Er kan per medewerker een complete tijdregistratie worden bijgehouden.

Daarnaast is het zo dat wanneer u als externe FG of privacy specialist bent aangesteld u verantwoording af moet leggen over de bestede tijd die wordt gefactureerd.

Rapportage

Natuurlijk biedt PASS de mogelijkheid voor diverse rapportages.

Onze klanten

“Met PASS hebben we eindelijk overzicht en inzicht op het gebied van  privacy”

Contact

Email

info@privacyprotectioneurope.eu

Address

Kerkakkerstraat 138, 5504 GS  Veldhoven